Verksamhetsutveckling

I en ständigt föränderlig värld gäller det att hitta en balans mellan förvaltning och vidareutveckling av sin verksamhet och sina olika verksamhetsstöd. Det finns många saker som ställer krav på verksamheten och att den ska förändras:

 • Omvärldens förändrade villkor och förutsättningar, tex. nya lagar, konkurrenters erbjudanden
 • Behov av effektivisering av interna arbetsprocesser
 • Hur väl organisationskulturen med dess värderingar och förhållningssätt understödjer verksamhetens mål och strategier
 • Kunder eller olika externa avnämares förväntningar och behov
 • Nya tekniska möjligheter och krav
 • Organisationens strategier och visioner/affärsidé

Allt detta kan leda till behov av, och krav på, förändrade IT-stöd. Men förändring av IT-stöd medför ofta i sig behov av översyn av befintliga arbetsprocesser. Samtidigt finns det ofta många befintliga system och att förändra alla är sällan vare sig praktiskt eller ekonomiskt rimligt. Därför behövs ofta en analys av verksamhetens olika förutsättningar inför en ev. förändring för att säkerställa att man både gör rätt saker och gör de sakerna rätt och skapar delaktighet och förtroende för processen.

GisGruppen har erfarenhet och kompetens inom följande:

 • Förstudie
 • Workshopledning
 • Swot-analys
 • Nuläges- och börlägesanalys // Behovs- och kravanalys
 • Begreppsmodellering
 • Informationsmodellering
 • Scenarioanalys
 • Coaching
 • Verksamhetsmodellering
 • Kostnads och nyttoanalys av förändringsförslag
 • Strategi och visionsarbete
 • Process- och förändringsledning

GisGruppen har sin spetskompetens inom verksamhetsutveckling genom geografisk information och teknik. Vi har deltagit i många projekt av olika storlek och komplexitet och har varit med om både lyckade projekt och projekt med mycket lärande. Därigenom har vi mångårig erfarenhet med mycket ödmjukhet och lyhördhet att ställa till ditt förfogande.